ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1 . Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «.BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Πάππου αρ. 26, με ΑΦΜ 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», ευρύτερα γνωστής ως “4 Wise Monkeys”, που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αριθμός 6 με ΑΦΜ 999797584 ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Οι πιο μικρές μεγάλες απολαύσεις» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.grancerealecontest.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως δύο (2) νικητών κάθε βδομάδα και τριών μεγάλων νικητών στην λήξη του διαγωνισμού.

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, www.grancerealecontest.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.2 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Barilla και 4Wise Monkeys Care Direct Α.Ε. και Forlabels Α.Ε. καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τις εβδομαδιαίες κληρώσεις ορίζεται από την 13/05/2019 και ώρα Ελλάδος 13:00 («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 30/09/2019 και ώρα Ελλάδος 24:00 («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για τo μεγάλο δώρο – Τρεις (3) Sony Action Camera - ορίζεται από την 13/05/2019 (και ώρα Ελλάδος 13:01, «Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 30/09/2019 (και ώρα Ελλάδος 24:00, «Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.grancerealecontest.gr .

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω. Ο διαγωνισμός αφορά τις ειδικές συσκευασίες μπισκότων GranCereale, που φέρουν την ειδική ένδειξη «Οι πιο μικρές μεγάλες απολαύσεις - ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» καλούμενα στο παρόν «τα προϊόντα».

4.2. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για τον Διαγωνισμό .Κάθε συμμετέχων των πολλαπλών συμμετοχών, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού χωρίς περιορισμό.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος.. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον διαγωνισμό, από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας,(Πάππου 26 & Ακράγαντος, Αθήνα) κάθε Δευτέρα 09.30 π.μ 12.30 π.μ. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

- Οι συσκευασίες που εμπεριέχουν τον κωδικό που αφορά την κλήρωση είναι οι κάτωθι και οι οποίες φέρουν την ειδική σήμανση “ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Οι πιο μικρές μεγάλες απολαύσεις”:

GranCereale Classico (κλασικά μπισκότα)

GranCereale Cioccolato (μπισκότα με σοκολάτα)

GranCereale Croccante (τραγανά μπισκότα)

GranCereale Digestive

4.3. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και τον κωδικό που βρίσκεται στην συσκευασία.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων και του κωδικού επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα του δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμεί να καταχωρήσει επιπλέον κωδικούς.

4.5. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία εγγραφής.

4.6 Οι κωδικοί κάθε εβδομάδας ισχύουν μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα και δεν αποτελούν συμμετοχή για τις επόμενες. Ο ίδιος χρήστης θα πρέπει να εισάγει νέο κωδικό την επόμενη εβδομάδα αν επιθυμεί να συμμετέχει στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση. Με τον όρο εβδομάδα, για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού, νοείται το χρονικό διάστημα από τις 00:01 της Παρασκευής, έως τις 24:00 της επόμενης Πέμπτης.

4.7 Όλοι οι κωδικοί από τον ίδιο χρήστη θα προσμετρώνται και ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις και για την μεγάλη κλήρωση των τριών (3) Sony Action Cam που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

4.8 Ο νικητής ενός από τα εβδομαδιαία δώρα δεν αποκλείεται από το ίδιο δώρο της επόμενης εβδομάδας και κατά συνέπεια, εφόσον καταχωρήσει νέο κωδικό θα μπορεί να συμμετέχει εκ νέου στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση.

4.9. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό μπορεί να προμηθευτεί ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 του παρόντος.

4.10. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 του παρόντος, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξης της προωθητικής ενέργειας ή μετά την τυχόν ανάκλησή της, η χρήση κωδικών που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκηρύξεως του διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση») μία για κάθε δώρο, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

Η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 04/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής παρουσία συμβολαιογράφου.

Οι κληρώσεις για τα εβδομαδιαία δώρα θα διεξαχθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

Παρασκευή 17/05/2019

Παρασκευή 24/05/2019

Παρασκευή 31/05/2019

Παρασκευή 07/06/2019

Παρασκευή 14/06/2019

Παρασκευή 21/06/2019

Παρασκευή 28/06/2019

Παρασκευή 05/07/2019

Παρασκευή 12/07/2019

Παρασκευή 19/07/2019

Παρασκευή 26/07/2019

Παρασκευή 02/08/2019

Παρασκευή 09/08/2019

Παρασκευή 23/08/2019

Παρασκευή 30/08/2019

Παρασκευή 06/09/2019

Παρασκευή 13/09/2019

Παρασκευή 20/09/2019

Δευτέρα 30/09/2019

Από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις εξαιρείται η Παρασκευή 16/08/2019. Όλοι οι χρήστες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους την περίοδο 09/08/2019 έως και 22/08/2019 θα συμπεριληφθούν αθροιστικά στην κλήρωση της Παρασκευής 23/08/2019 για την ανάδειξη τεσσάρων νικητών.

Η τελευταία εβδομαδιαία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/09/2019 και θα περιλαμβάνει τις συμμετοχές από 20/09/2019 έως και 29/09/2019 στις 24:00

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική τους ανακοίνωση στον ιστότοπο www.grancerealecontest.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της GranCereale στο Facebook προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.grancerealecontest.gr καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία τα προαναφερόμενα δώρα διαφοροποιηθούν σε σχέση με τη μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και λοιπά χαρακτηριστικά τους λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των δώρων.

5.6. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

1.έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,

2.δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.7. Ο χρήστης θα πρέπει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, ο νικητής θα χάνει το δώρο του και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.


6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Κάθε Κλήρωση θα αναδείξει επιπλέον πέντε (5) επιλαχόντες για κάθε ένα από τα δώρα.

6.1. Μεγάλο Δώρο διαγωνισμού:

Τρεις (3) Sony Action Cam 4K FDR-X3000 με Wi-Fi® και GPS.

Χαρακτηριστικά:
Τύπος φακού: ZEISS® Tessar
Τύπος αισθητήρα: Αισθητήρας Exmor R® CMOS τύπου 1/2,5 (7,20 mm) με οπίσθιο φωτισμό
.Αδιάβροχη προστασία: Έως 60 m με το παρεχόμενο περίβλημα για υποβρύχιες λήψεις (MPK-UWH1).
Προστασία από τη σκόνη: Με παρεχόμενο περίβλημα για υποβρύχιες λήψεις (MPK-UWH1) 10.
Αντοχή στους κραδασμούς: Με παρεχόμενο περίβλημα για υποβρύχιες λήψεις (MPK-UWH1) 10.
Τερματικά εισόδου και εξόδου: Έξοδος micro HDMI, Στερεοφωνικό μίνι βύσμα, Υποδοχή Multi/micro USB, Υποδοχή κάρτας μνήμης

6.2 Εβδομαδιαία Δώρα του Διαγωνισμού:

Τα δώρα του Διαγωνισμού για κάθε μία από τις εβδομαδιαίες κληρώσεις είναι τα ακόλουθα:

Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από ένα (1) Mini Powerbank Xiaomi Mi Traveller's Pack.

 

Χαρακτηριστικά:
Κατασκευαστής: XIAOMI
Τύπος: Powerbank / Φορτιστής Αυτοκινήτου
Προτεινόμενη χρήση: Smartphones/Tablets
Συμβατές συσκευές: Universal USB
Μπαταρία: 10000 mAh
Κάθε νικητής κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από μία (1) Camera Fujifilm Instax Mini 9.

Χαρακτηριστικά:
Μοντέλο: INSTAX 9 mini Μηχανή στιγμιαίας εκτύπωσης
Απόσταση εστίασης: 0.6m - ∞
Ταχύτητα Κλείστρου: 1/60sec
Έλεγχος έκθεσης: Χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας
(ενδεικτική λυχνία LED σε μετρητή έκθεσης)
Φλας: Αποτελεσματική εμβέλεια του φλας: 0,6 - 2,7 m
Χρόνος εμφάνισης φωτογραφίας: 90"
Φακός : Αναδιπλούμενος φακός, 2 συστατικών, 2 στοιχείων, F=60mm,1:12,7
Σκόπευτρο: Πραγματική εικόνα 0,37X από το σημείο εστίασης
Τύπος φίλμ: Fujifilm Instax Color Mini (10 Φωτο/συσκευασία)
Μέγεθος φίλμ: 86mmX54mm
Διαστάσεις εκτύπωσης: 62mmX46mm
Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης: 5 λεπτά
Μπαταρία: Δύο αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA 1,5V Χωρητικότητα: 100 πόζες
(Περίπου 10 πακέτα μίνι φιλμ instax με νέες μπαταρίες AA)
Διαστάσεις: 116mm(W)x118,3mm(H)x68,2mm(D)
Βάρος: 307gr

6.3 Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού́ δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό́ αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού́ των τελικών νικητών, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στο site του Διαγωνισμού.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 96 ώρες από την αποστολή του ως άνω email η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα του ή/και στην επίσημη σελίδα της GranCereale στο Facebook ή/και στο website www.grancerealecontest.gr .

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την ενημέρωση τους από την διαφημιστική εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επικοινωνίας με την διαφημιστική. Σε περίπτωση κατά την οποία η Barilla (ή ο συνεργάτης αυτής) δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 30/10/2019 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Barilla αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Barilla και της διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

 

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.grancerealecontest.gr . Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.

 

9. Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.